Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky společnosti AMTEK, spol. s r.o.

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky AMTEK, spol. s r.o., dle GDPR vydaných společností AMTEK, spol. s r.o., IČ 18824315, se sídlem Olbrachtovo náměstí 794/3, Komín, 624 00 Brno, email: amtek@amtek.cz („Zásady“ a „společnost AMTEK“), je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost AMTEK (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při prodeji zboží na svém e-shopu, k jakým účelům a jak dlouho společnost AMTEK tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Společnost AMTEK, spol. s r.o. jako správce nejmenovala pověřence pro zpracování osobních údajů.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků společnosti AMTEK, a to v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti AMTEK.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti  AMTEK jako správce dle čl. 13 GDPR.

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost  AMTEK schopná identifikovat. V souvislosti s prodejem zboží na e-shopu může ze strany společnosti dojít AMTEK ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • jméno a příjmení, akademický titul
 • doručovací adresa
 • datum narození
 • fakturační adresa, pokud je rozdílná od doručovací adresy

2. Kontaktní údaje

 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 • IP adresa

3. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností, ale jejich zpracování umožní společnosti AMTEK zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků AMTEK na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely)
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností AMTEK z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných společností AMTEK internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů společnosti AMTEK

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností společnosti  AMTEK a ochranu oprávněných zájmů společnosti  AMTEK je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely není nutný Váš souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • fakturace za objednané a dodané zboží (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • poskytnutí adresních a kontaktních údajů dopravci (plnění smlouvy)
 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti AMTEK

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

V případě zakoupení zboží od společnosti AMTEK na jejím e-shopu je společnost AMTEK oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností AMTEK po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

Faktury vystavené společností AMTEK jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

2. Zpracovávání údajů zákazníků společnosti AMTEK se souhlasem pro obchodní účely účinným od 25. 5. 2018

U zákazníka společnosti AMTEK s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro obchodní účely.

Se souhlasem pro obchodní účely bude společnost AMTEK od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti AMTEK a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Proto si společnost AMTEK bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání produktů společnosti AMTEK a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu 10 let nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu). Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany společnosti AMTEK pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost AMTEK s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou produktů společnosti AMTEK. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností  AMTEK, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti  AMTEK, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

4. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností AMTEK

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách www.amtek.cz provozovaných společností WDT, s.r.o., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek společnosti  AMTEK a pro účely internetové reklamy společnosti  AMTEK.

Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost  AMTEK při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti  AMTEK, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti  AMTEK a nesmí je využít jinak. Jde zejména správu IT systémů, internetovou reklamu, apod. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie.

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost AMTEK zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost AMTEK vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení společnosti AMTEK nebo třetích stran užívá společnost  zkratku OS nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností  AMTEK je vždy zřejmé, že společnost  AMTEK je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat na kontakty našich zákazníků na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro společnost AMTEK identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže společnosti AMTEK svoji totožnost, následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti AMTEK:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti,

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti AMTEK.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost AMTEK zpracovávat. Zákazník společnosti AMTEK, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na firemní prodejně společnosti AMTEK nebo na e-mailové adrese: amtek@amtek.cz

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost AMTEK neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost  AMTEK má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Žádost o výmaz osobních údajů podává subjekt údajů na e-mailovou adresu: amtek@amtek.cz. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla společnosti AMTEK.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti AMTEK nebo na e-mailovou adresu:  amtek@amtek.cz.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti AMTEK v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost AMTEK o předání těchto údajů jinému správci.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti AMTEK

V případě, že společnost AMTEK neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost AMTEK zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti AMTEK nebo e-mailovou adresu: amtek@amtek.cz.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď dopisem do sídla společnosti AMTEK anebo na e-mailovou adresu: amtek@amtek.cz.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat e-mailovou adresu: amtek@amtek.cz.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů – Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Praha, Pplk. Sochora 7, PSČ 170 00 (www.uoou.cz).

Nákupní košík
Přejít nahoru